ביטוח אובדן רווחים

ביטוח אובדן רווחים, מוכר גם בשם ביטוח אובדן תוצאתי, ומטרתו לשפות את המבוטח בשל אובדן רווח גולמי במקרה של צמצום המחזור או הגדלת הוצאות התפעול של העסק כתוצאה מהפסקה בתפעול העסק או מהפרעה לתפעולו של העסק שנגרמה עקב נזק פיזי מבוטח למבנה או לרכוש.

ביטוח אובדן רווחים הינו ביטוח לנזק תוצאתי, מאחר ויש לו תוקף אך ורק במקרה של נזק פיזי ממשי למבנה או לרכוש, המכוסה בביטוח האש.

על פי רוב, יחושבו תגמולי הביטוח עבור הרווח הגולמי, כדלקמן:

א. בגין צמצום המחזור- הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי, בצמצום המחזור, עקב מקרה הביטוח, במשך תקופת השיפוי.

ב. בגין הגדלת הוצאות התפעול- סכום ההוצאות הנוספות הנחוצות והסבירות, אשר הוצאו בלעדית, לשם מניעת או הקטנת הצמצום במחזור, אשר עלול להיגרם במשך תקופת השיפוי עקב מקרה הביטוח.

הכיסוי לאובדן רווחים חשוב מאין כמוהו הן לעסקים גדולים והן לעסקים קטנים.

הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח, לרבות החריגים לכיסוי הביטוחי, מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר זה, לבין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה.

ש.סופר סוכנות לביטוח

ביטוח אובדן רווחים