ביטוח סחורה בהעברה

ביטוח סחורה בהעברה:

הפוליסה לביטוח סחורה בהעברה מעניקה כיסוי מפני אובדן או נזק שייגרמו למטענים או סחורות השייכים לבית העסק, בעת הובלתם בכלי רכב, מהמקום בו הם נמצאים ועד ליעדם הסופי, בשטח הטריטוריאלי, כתוצאה מהסיכונים המפורטים בפוליסה, שעיקרם: שריפה, ברק, התפוצצות, התנגשות או התהפכות של כלי הרכב המוביל את הסחורה/ המטען.

ניתן להרחיב את הכיסוי הביטוחי גם כנגד סיכונים נוספים, דוגמת פריצה ופריקה וטעינה.

הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח, לרבות החריגים לכיסוי הביטוחי, מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר זה, לבין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה.