ביטוח צד שלישי

ביטוח צד שלישי:

הפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מיועדת לכל בעל עסק, שעלול להיות חשוף לתביעות מצד שלישי כלשהו.

צד שלישי יכול להיות- מבקרים בעסק, ספקים, לקוחות ועוברי אורח.

הפוליסה מכסה אירוע תאונתי בלתי צפוי שגרם להיזק גופני, מוות ,מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי.

כמו כן, מכסה הפוליסה היזק ו/או אובדן לרכוש צד שלישי.

הפוליסה לביטוח צד שלישי מעניקה כיסוי להוצאות החבות של בעל העסק כלפי צד שלישי וכן מעניקה כיסוי עבור הוצאות משפטיות בגין תהליכי התביעה.

הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח, לרבות החריגים לכיסוי הביטוחי, מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר זה, לבין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה.

ש.סופר סוכנות לביטוח

ביטוח צד שלישי