חוזר השרברבים

"חוזר השרברבים"

תיקון הוראות החוזר המאוחד- הוראות בענף ביטוח דירה

ביום 30.11.2016 הוציא משרד האוצר, רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, חוזר, שנכנס לתוקפו (ברובו) ביום 1.6.2017, לגבי פוליסות דירה חדשות, ובמועד החידוש, לגבי פוליסות קיימות.

במשך השנים, תחום נזקי המים בביטוחי דירות עמד במרכזן של לא מעט תלונות וחוסר שביעות רצון של מבוטחים רבים, והתיקון המוצע, כך לפי משרד האוצר, אמור להסדיר תחום זה ולשפר את רמת השירות.

על פי החוזר, חברת הביטוח תנהל רשימת שרברבים שעובדים עימה בהסדר, ורשימה זו תהיה פתוחה לציבור המבוטחים באמצעות אתר האינטרנט של החברה.

הרשימה תכלול פרטי התקשרות ופרטים נוספים לגבי אותו שרברב, וכן תכלול ציון שהתקבל מדירוג השרברבים שבהסדר, ומס' המבוטחים שדירגו אותו.

בעת קרות נזק ביטוחי, יוכל המבוטח לבחור בין קבלת שירות מאת שרברב שבהסדר, לבין קבלת שירות משרברב פרטי.

החוזר מוסיף ומפרט הוראות בדבר זמינות מתן השירות על ידי שרברב שבהסדר, דירוג השרברבים שבהסדר ואחריות חברות הביטוח לאיכות התיקון והשירות שניתנו למבוטח על ידי השרברבים שבהסדר.

לצפייה במסמך המלא לחץ כאן

הפרטים והתנאים המלאים של פוליסות הביטוח, לרבות החריגים לכיסוי הביטוחי, מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר זה לבין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה.