פוליסת ביטוח משאיות מעל 3.5 טון

פוליסה זו מכסה אבדן או נזק פיזי שנגרם לכלי רכב שאינו פרטי (היינו רכב מסחרי), או כלי רכב השוקל מעל 3.5 טון, בתקופת הביטוח, כתוצאה מאירוע תאונתי ובלתי צפוי שנגרם לרכב עקב אחד או יותר מן הסיכונים המפורטים להלן:

1.1 אש, ברק, התפוצצות, התלקחות;

1.2 התנגשות מקרית;

1.3 התהפכות תוך כדי נסיעה אך לא התהפכות הרכב שאירעה כתוצאה מפריקה וטעינה;

1.4 גניבת הרכב אשר בעקבותיה לא נמצא הרכב בתוך 30 ימים;

1.5 שוד פריצה וכל נזק לרכב שנגרם עקב, תוך כדי, או בעת ניסיון לכך;

לצורך פוליסה זו:

"פריצה" - חדירה לתוך רכב סגור ונעול שנעשתה בכוח ובאלימות תוך השארת סימנים המעידים על-כך.

"שוד" - גניבת הרכב או חלקים ממנו תוך שימוש באלימות או באיום באלימות כלפי אדם כלשהו.

1.6 שיטפון, סערה וסופה, שלג, ברד, התפרצות הר געש.

1.7 מעשה זדון, אולם אם נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח או בידי נהג או בידי מורשה מטעם המבוטח להחזיק ברכב או במפתחות הרכב או בידי מי מטעמם במתכוון, פטור המבטח מחבותו.

הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח, לרבות החריגים לכיסוי הביטוחי, מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר זה, לבין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה.

צרו איתנו קשר עוד היום:

ש.סופר ובניו – סוכנות לביטוח בע"מ

כתובת: שד' הרצל 1, אשדוד

טלפון: 08-6666656

דוא"ל: office@sofferd.com

פקס: 077-3180766

ש.סופר סוכנות לביטוח

פוליסה זו מכסה אבדן או נזק פיזי שנגרם לכלי רכב שאינו פרטי